Deildarnámskrá

deildanamskr

Deildarnámsskrá Lunds

Lundur skólaárið 2017-2018

Árgangur 2012

Skólaárið 2017-2018 eru á Lundi 23 börn.   Stöðugildi starfsmanna deildarinnar reiknast út frá fjölda barna ár hvert, sérkennslu svo og undirbúningstímum. 

Í vetur verða starfsmenn deildarinnar:

Aðalheiður María Þráinsdóttir deildarstjóri í 100% stöðu

Guðrún Erla Guðlaugsdóttir leikskólakennari í 100% stöðu

Margrét Helga Jóhannsdóttir leikskólakennari í 75% stöðu

Hulda Björk Einarsdóttir þroskaþjálfi í 100% stöðu (í fæðingarorlofi)

Erla Sigurbergsdóttir leiðbeinandi í 100% stöðu

 

Í Vallarseli er unnið eftir Aðalnámskrá leikskóla þar sem námssviðin eru alls sex. Þau eru málrækt, tónlist, hreyfing, myndsköpun, náttúra og umhverfi, menning og samfélag. Í gegnum allt okkar starf á Lundi erum við að vinna með áhersluþætti Aðalnámskrárinnar.  Í starfinu er lögð áhersla á að fylgja  námssviðunum eftir en í hópastarfinu eru þau höfð að leiðarljósi.  Auk þess vinnum við með  tónlist og frjálsan leik sem er rauði þráðurinn í uppeldisstarfi Vallarsels.

Á Lundi verður unnið með neðangreind námssvið í skipulögðu hópastarfi.

Starf okkar á Lundi

Tónlist:                                                         

 Áhersla verður lögð á vinnu með hljóðfæri, hlustun, söng og leiki með það að markmiði að börnin öðlist tilfinningu fyrir púls, hljómum, hrynjanda og hugtökum tónlistar. Ennfremur að efla frumkvæði þeirra í sköpun, túlkun og tjáningu og veita þeim tækifæri til að njóta tónlistar.  Unnið er með tónlistina í samveru og hópastarfi.    Eftir áramót höldum við áfram að með almenna tónlistavinnu ásamt því að undirbúa glæsilega vorhátið.  Við erum í tónlist eftir hádegi á fimmtudögum.

Þemavinna                                                                                           

Markmiðið með þemavinnu er að örva og ýta undir gagnrýna hugsun en gagnrýnin hugsun leiðir til skapandi hugsunar. Skapandi hugsun felst í því að sjá nýtt sjónarhorn, aðra merkingu, nýtt samhengi og skoða og rannsaka málin frá öllum hliðum með því að nota opnar spurningar. Þannig eru börnin hvött til að átta sig á margbreytileikanum. Notaðar eru opnar spurningar sem hvetja börnin til að rannsaka málin, skoða málin frá öllum hliðum þannig að börnin átti sig á margbreytileikanum.  Í vetur ætlum við að vinna með  Heimilið mitt og fjölskyldan mín.  Ása Björg mun sjá um þessa tíma í vetur.  Við erum í þemavinnu á miðvikudögum.

Málörvun:                                                                                                                               

Unnið er með námsefnin Markviss málörvun og Ljáðu mér eyra auk heimatilbúinna verkefna. Í vetur ætlum við að leggja áherslu á talað mál og skilning orða.  Einnig ætlum við að leggja áhersla á að efla hlustun, einbeitingu, eftirtekt, frumkvæði, tjáningu, hugtakaskilning og það að fara eftir munnlegum fyrirmælum allt í gegnum leikinn. Kenndar verða þulur og úrtalningarþulur og unnið með fyrstu fjóra leikjaflokkana þ.e. hlustun og rím, samstöfur og setningar og orð Íris sér um málörvunartíma inn á Lundi í vetur. Málörvunartímar eru á þriðjudögum.

Félagsfærni                                                                                                                                                          

Stig af stigi er kennsluefni fyrir 4-10 ára börn í lífsleikni.  Námsefninu er skipt upp í þrjá hluta og er sá fyrsti ætlaður tveimur elstu árgöngunum í leikskóla og fyrsta bekk í grunnskóla.  Á þessum árum standa börnin frammi fyrir mörgum vanda.  Þau kynnast margs konar nýju umhverfi, nýjum félögum og öðrum fullorðnum.  Börn læra hegðun með því að herma eftir, æfa og styrkja færni sína. Með námsefninu Stig af stigi er börnum markvisst kennt að vinna með hegðun og viðbrögð og æfa þau sig með því að endurtaka aðstæður.  Mikilvægt er að foreldrar barnanna taki þátt í þessari markvissu vinnu.    En lífsleikninámið er ekki bara bundið við þann tíma sem við erum í lífsleiknistund, heldur er eftirfylgd í daglegu starfi mjög mikilvæg.  Við notum hvert tækifæri sem gefst til að minna á hvað við ræddum í lífsleikni ef upp koma aðstæður þar sem börnin geta notað Stig af stigi til að leysa úr vanda eða skilja og lesa í líkamstjáningu eða tilfinningar annarra.  Við hvetjum ykkur foreldra / aðstandendur til að gera slíkt hið sama.    Íris mun sjá um þessa tíma en þeir byrja eftir áramót.

Hreyfing                                                                                                

Áhersla er lögð á að börnin læri að fara eftir munnlegum fyrirmælum, læri einfaldar reglur og það að taka tillit til annarra. Einnig að efla hreyfigetu þeirra, styrk, þol og úthald.  Nú þurfa allir að koma með leikfimisföt ( stuttbuxur og stuttermabol eða leikfimisboli) í bakpoka.  Við erum á mánudögum í leikfimi og Stefanía Marta sér um hreyfingu                    

Náttúra og umhverfi                                                                                                                                            

Við leggjum áherslu á að kenna börnunum að umgangast náttúru landsins og umhverfi okkar af virðingu og ábyrgð. Við flokkum sorpið sem frá okkur fellur á deildinni og eru börnin virkir þátttakendur í því Áhersla er lögð á endurvinnslu- og endurnýtingu hluta t.d. í skapandi starfi. Við förum reglulega í gönguferðir og þessum námsþætti sinnum við vel með þemavinnunni.

Menning Menning og samfélag  

Við leggjum áherslu á að halda í heiðri íslenskum hefðum og venjum sem eiga rætur að rekja til menningar okkar og sérstöðu sem þjóðar. Við höldum þorran hátíðlegan sem og aðrar íslenskrar hefðir.

Áherslur í daglegu starfi: 

Í daglegu starfi er áhersla lögð á að efla sjálfstæði barnanna og sjálfshjálp í öllum daglegum athöfnum. Á matmálstímum skammta börnin sér sjálf mat á disk eftir getu, smyrja  og læra að nota hnífapör þ.e. hníf og gaffal. Þau eru þjónn dagsins en í því felst að leggja á borð og undirbúa matmálstíma með hjálp starfsmanns.  Í fataherbergi að öðlast færni í að klæða sig í og úr og ganga frá fatnaði í hólf. Að fara sjálf á salerni og þvo hendur á eftir sem og eftir útivist. Einnig leggjum við mikla áherslu á félags- og samskiptaþroska með því að eiga góð og gefandi samskipti þar sem almenn kurteisi, tillitssemi og hjálpsemi við náungann eru höfð að leiðarljósi. Síðast en ekki síst leggjum við áherslu á að börnin verði virkir, gagnrýnir og hugsandi einstaklingar í lýðræðisþjóðfélagi sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfinu.

Leikur og val                                                                                                                                          

Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfinu á Lundi. Leikurinn er horn steinn leikskólastarfsins og ein mikilvægasta náms- og þroskaleið barnanna.  Valið er sett upp með ljósmynd af því leikefni sem í boði er,einnig notum við stærðfræðitákn til að sýna hvað margir geta farið á hvert svæði. Börnin nota spjald með nafninu sína á og setja á valspjaldið. Markmiðið með því er að efla enn frekar tilfinningu barnanna fyrir ritmáli.  Með þessu verður valið rammi utan um leikinn, þ.e. hægt er að stjórna álagi á hvert leiksvæði hverju sinni og jafnframt að bjóða upp á fjölbreyttan efnivið. Börnin geta valið um hvað þau vilja leika og við hvern og valkerfið er þeim sýnilegt.  Við erum með val á hverjum degi.  Stundum breytum við til og höfum „dragival“ en þá drögum við form upp úr lokuðum poka og förum á það svæði sem eins form er á.  Einnig tökum við vinaval en þá velja þau sér vin til að leika við og ýmst velja þau saman hvað þau vilja gera eða sá sem velur ákveður hvað hann ætlar að bjóða vinum sínum uppá.

Samveru, sögustundir og söngstundir                                                                                                         

Í samveru leggjum við áherslu á að hver og einn einstaklingur fái að njóta sín með því að fá að tjá sig um líðan sína, hugsanir og tilfinningar og að aðrir sýni þá tillitssemi að vera virkir hlustendur og hlutaðeigendur.  Við veljum þjón og sér hann um að setja upp myndrænt skipulag dagsins ásamt því að leggja á borð fyrir hádegismat og nónhressingu.  Við skoðum veðrið, í hvað við förum þegar við förum út og hvað við gerum yfir daginn.   Þetta er allt sett upp með myndum og er því sjónrænt skipulag fyrir öll börn deildarinnar.  Í vetur munum við nota námsefni sem heitir Sögugrunnur.  Með sögugrunninum læra börnir að segja sögur og búa til sögur með aðstoð mynda.  Einnig lærum við tákn með tali (TMT) sem er tjáningarform ætlað heyrandi fólki sem á við mál- eða talörðugleika að stríða.      Í sögustund eða hvíld sem er eftir hádegisverð er markmið okkar að þjálfa með börnunum færni í að hlusta og einbeita sér, fylgja söguþræði og svara einföldum spurningum úr texta. Í söngstundum leggjum við áherslu á að læra söngtexta, söng og hljóðfæravinnu auk þess að fara í ýmis konar leiki.

Ritmál:                                                                                                                                                          

Ritmál er gert sýnilegt á deildinni með því að merkja svæði, leikefni og annað sem einhvern tilgang hefur að merkja. Við leikum okkur með stafi, orð og setningar og tengjum það vinnu með námssviðin á margvíslegan hátt. Ritmál er eðlilegur þáttur í heimi barns. Það er alls staðar í umhverfinu t.d. á götu- og auglýsingaskiltum, bókum og blöðum svo eitthvað sé nefnt. Barn lærir hvernig ritmálið virkar þegar það sér fullorðna bregðast við ritmálinu og lesa. Það að skilja að prentað mál hefur merkingu er fyrsta stigið í að læra að lesa og skrifa þ.e. myndun læsis.

Stærðfræði:                                                                                                                                                        

Inn í allt leikskólastarf flettast stærðfræði, meðvitað og ómeðvitað.  Þegar barnið kubbar, spilar, púslar og perlar er það að vinna með stærðfræði. Þegar barnið, er þjónn og leggur á borð ásamt starfsmanni kemur stærðfræði við sögu: hversu margir sitja við þetta borð? Hvað þarf þá marga gaffla, hnífa, skeiðar, diska, glös eða þessháttar. Í vali, hvað eru margir búnir að velja á undan þér, er þá laust pláss? Og svo framvegis.  Í daglegu starfi á Lundi er markvisst unnið með stærðfræði með börnunum og þau þjálfuð í að öðlast tilfinningu fyrir tíma og rúmi. Einnig tengist stærðfræði vinnu með námssvið leikskólans.

Einingakubbar                                                                                                                                            

Kubbar eru skapandi efniviður og það sem börn byggja minnir oft á fyrirmyndir úr umhverfi þeirra, t.d. hús, bíll, flugvél o.s.frv.  Kubbabyggingar eru mikilvægar fyrir þróun vitsmunaþroskans. Í kubbaleik gefst gott tækifæri fyrir börn að endurskapa umhverfi sitt og þær hugmyndir sem þau hafa um það. Þessi hæfileiki til að upplifa og skapa er mikilvæg undirstaða afstæðrar hugsunar.   Hönnun kubbanna er stærðfræðilega rétt, því öðlast börn sem leika með þá skilning sem er grundvöllur rökrænnar hugsunar. Þau læra um stærð, lengd, form, fjölda, röðun, rými og þyngd þegar þau byggja úr kubbunum og einnig við tiltektina. Einingakubbar eru í val og frjálsum leik á hverjum degi

Útivera:                                                                                                                                                                

Við förum í útiveru á hverjum degi.  Við förum yfirleitt út eftir hádegi en á fimmtudögum og föstudögum förum við fyrir hádegi. Í útiveru bjóðast fjölmargir möguleikar í frjálsum leik og alls konar hreyfileikjum bæði sjálfsprotnum og skipulögðum, auk þess að mynda vináttutengsl við börn af öðrum deildum.

Göngu og vettvangsferðir                                                                                                                                  

Göngu- og vettvangsferðir eru m.a. farnar í hópastarfi. Tengjast þær gjarnan því þema sem er í gangi hverju sinni. Börnin eru æfð í þeim umferðarreglum sem þau þurfa að kunna til þess að vera þátttakendur í umferðinni á öruggan hátt. Einnig eru ferðirnar nýttar til að safna efnivið til skapandi starfs.     Í vettvangsferðum er megin áhersla lögð á að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu, skoða áhrif árstíða á náttúru og umhverfi og styrkja tengsl og skilning barnanna á samfélaginu og menningu þess. Ennfremur vinnum við með umferðarreglur og styrkur og þol barnanna eflist.

Dæmi  um ferðir:  Langisandur, Skógræktin, Kalmansvík, Safnasvæði og nágrenni leikskólans

Bókasafnsferðir                                                                                                                                            

Einu sinni í viku ætlum við að fara á bæjarbókasafn Akranes til að ná okkur í bækur og til að kynna fyrir börnunum fjölbreytt efni til að lesa og fræðast um. Farið verður í litlum hópum og stefnum við á að allir fari 2 sinnum fyrir jól og 2 sinnum eftir jól í heimsókn ásamt því að við förum í lestrastund á bókasafnið.

 

MUNIÐ EFTIRFARANDI:

  • Að yfirfara töskur barnanna reglulega.  Við mælum með því að fara yfir hana um hverja helgi.  Og ef barnið blotnar eða eitthvað kemur upp á að koma strax með nýtt J
  • Að leikskólinn er vinnustaður barnanna og þess vegna verða þau að vera klædd þannig að það megi “óvart” fara málning, lím, litir o.þ.h í föt.
  • Merkja allan fatnað barnanna.  Þá aukast líkurnar á því að allt komist til skila. Líka að merkja inniföt t.d. með upphafsstöfum
  • Endilega hafið samband við okkur ef eitthvað kemur uppá eða ef þið viljið ræða eitthvað sérstakt.
  • Láta vita um allar fjarvistir barnsins eins og veikindi eða frí.
  • Að drepa á bílnum þegar þið komið með barnið í leikskólann.  Þannig minnkum við mengunina í umhverfi barnanna okkar

Vinsamleg tilmæli til ykkar foreldra að ganga í gegnum inngang þeirrar deildar sem ykkar barn dvelur á við komu og brottför, það kemur í veg fyrir óþarfa truflun í leik og starfi annarra barna í Vallarseli

Börn mega koma með bækur og/eða geisladiska.  Það er ekki endilega víst að við getum alltaf lesið þeirra bækur eða hlustað á þeirra diska, en það er að sjálfsögðu reynt.

DVD- videómyndir og leikföng er bara best að geyma heima.

 

 

Með von um gott samstarf

Heiða, Magga, Guðrún og Erla