Deildarnámskrá

lesa

Deildarnámsskrá Hnúks

Hnúkur skólaárið 2017-2018

Árgangur 2012 og 2013

Skólaárið 2017-2018 eru á Hnúki  19 börn, 7 börn fædd árið 2012 og 12 börn fædd árið 2013. Stöðugildi starfsmanna deildarinnar reiknast út frá fjölda barna ár hvert, sérkennslu svo og undirbúningstímum.

Í vetur verða starfsmenn deildarinnar:

 • Kristrún Matthíasdóttir deildarstjóri í 100% stöðu.
 • Ragnhildur Jónsdóttir leikskólakennari í 100% stöðu, v
 • Marta Valsdóttir leiðbeinandi í 100% stöðu
 • Helga Jóna Ársælsdóttir leiðbeinandi í 37,5% stöðu (undirbúningsafleysing)

Í Vallarseli er unnið eftir Aðalnámskrá leikskóla þar sem grunnþættir menntunar eru:

 • heilbrigði og vellíðan.
 • læsi og samskipti
 • sköpun og menning
 • sjálfbærni og vísindi.

Auk þess  er megináhersla  á vinnu með tónlist eftir fjölbreyttum leiðum sem og fjölmenningu, lýðræði og jafnrétti.  Uppeldisstarfið á Hnúki byggir á ofangreindum þáttum sem fléttast saman í frjálsum leik, skipulögðum hópastundum, samveru- og sögustundum, matmálstímum og útiveru.

Skipulagt hópastarf:

Börnunum er skipt í tvo aldursskipta hópa í skipulagðri hópavinnu.

Tónlist: 

Áhersla verður lögð á vinnu með hljóðfæri, hlustun, söng dans og leiki með það að markmiði að börnin öðlist tilfinningu fyrir púls, hljómum, hrynjanda og hugtökum tónlistar. Ennfremur að efla frumkvæði þeirra í sköpun, túlkun og tjáningu og veita þeim tækifæri til að njóta tónlistar.

þemavinna/Brúum bilið

Þetta skólaár vinnur árgangur 2013 með fjölskylduna. Börnin munu skoða mismunandi fjölskylduform og eigin fjölskyldu og vinna með þemað á fjölbreytta vegu.

Árgangur 2012 vinnur með Brúum bilið verkefnið en það er samstarfsverkefni leik- og grunnskóla Akraness. Markmiðið með verkefninu er að auðvelda börnunum flutning á milli skólastiganna og mynda samfellu þar á milli með gagnkvæmum heimsóknum nemenda. Börnin fara í skólastjóraheimsóknir í báða grunnskólanna.  Að auki heimsækja þau 1. bekk þess skóla sem þau koma til með að sækja samkvæmt búsetu. Þessar haust-heimsóknir eru farnar eina viku í senn og  þar fær barnið tækifæri til að kynnast sínum grunnskóla, hitta kennara og aðra nemendur.

Markviss málörvun: 

Unnið er með námsefnin Lubbi finnur málbein, Markviss málörvun, Leggðu við hlustir, Ljáðu mér eyra, tölum saman auk annara námsgagna og heimatilbúinna verkefna. Áhersla er lögð á að efla hlustun, einbeitingu, eftirtekt, frumkvæði, tjáningu, hugtakaskilning og það að fara eftir munnlegum fyrirmælum allt í gegnum leikinn. Kenndar verða þulur og úrtalningarþulur og unnið með hlustun, rím, samstöfur, setningar og orð og þjálfun hljóðkerfisvitundar.

Félagsfærni eða Stig af stigi: 

Börnin eru þjálfuð í innlifun sem þýðir að viðurkenna og ráða í tilfinningar annarra með því að læra að sýna öðrum tillitssemi og læra að setja sig í annarra spor. Árgangur 2013 byrjar í Stig af stigi í janúar 2018.

Hreyfing eða leikfimi.

Árgangur 2013 er í hreyfingu í sal leikskólans. Með skipulögðum hreyfistundum er áhersla lögð á að börnin læri að fara eftir munnlegum fyrirmælum, læri einfaldar reglur og það að taka tillit til annarra. Einnig að efla hreyfigetu- og færni, styrk, þol og úthald. Börnin mega gjarnan hafa íþróttaföt (stuttbuxur og bol) meðferðis í leikskólann sem þau klæðast í hreyfingu. Árgangur 2012 fer í íþróttir ásamt jafnöldrum sínum á Lundi í íþróttahúsið á Jaðarsbökkum. Æskilegt er að börnin hafi íþróttaföt meðferðis í lítilli tösku sem þau geta sjálf borið.

Að auki leggjum við áherslu á að kenna börnunum að umgangast náttúru landsins og umhverfi okkar af virðingu og ábyrgð. Við flokkum sorpið sem frá okkur fellur á deildinni og eru börnin virkir þátttakendur í því Áhersla er lögð á endurvinnslu- og endurnýtingu hluta t.d. í skapandi starfi.

Við leggjum áherslu á að halda í heiðri íslenskum hefðum og venjum sem eiga rætur að rekja til menningar okkar og sérstöðu sem þjóðar.

Börnin vinna að árstíðarbundnum verkefnum sem tengjast námsviðum aðalnámskrár leikskóla. Við munum fara í vettvangsferðir þar sem við söfnum m.a. efnivið sem við notum í skapandi starfi þegar við eigum okkar viku í Listasmiðju en hana höfum við til afnota sjöttu hvora viku.

Í vettvangsferðum er megin áhersla lögð á að umgangast umhverfi okkar og náttúru af ábyrgð og virðingu. Einnig að skoða áhrif árstíða á náttúru og umhverfi og styrkja tengsl og skilning barnanna á samfélaginu og menningu þess. Ennfremur vinnum við með umferðarreglur og styrkur og þol barnanna eflist.

Áherslur í daglegu starfi:

Í daglegu starfi er áhersla lögð á að efla sjálfstæði barnanna og sjálfshjálp í öllum daglegum athöfnum. Á matmálstímum skammta börnin sér sjálf mat á disk eftir getu, smyrja  og læra að nota hnífapör þ.e. hníf og gaffal. Þau eru þjónn dagsins en í því felst að leggja á borð og undirbúa matmálstíma með hjálp starfsmanns.  Í fataherbergi að öðlast færni í að klæða sig í og úr og ganga frá fatnaði í hólf. Að fara sjálf á salerni og þvo hendur á eftir sem og eftir útivist. Einnig leggjum við mikla áherslu á félags- og samskiptaþroska með því að eiga góð og gefandi samskipti þar sem almenn kurteisi, tillitssemi og hjálpsemi við náungann eru höfð að leiðarljósi. Síðast en ekki síst leggjum við áherslu á að börnin verði virkir, gagnrýnir og hugsandi einstaklingar í lýðræðisþjóðfélagi sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfinu.

Leikur:

Leikurinn í allri sinni fjölbreytni er kjarninn í uppeldisstarfinu á Hnúki. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins og ein mikilvægasta náms- og þroskaleið barnanna. Við höfum val sem ramma utan um frjálsa leikinn. Valkerfið er mjög sýnilegt fyrir börnin með ljósmyndum af því leikefni sem í boði er. Ákveðinn fjöldi barna getur valið hvert leikefni fyrir sig og er það sýnilegt með Numicon (tölustöfum og táknum). Með valkerfinu getum við stjórnað álaginu á hvert leiksvæði fyrir sig jafnframt því að bjóða upp á fjölbreytt úrval valtilboða.   Börnin geta valið um hvað þau vilja leika og við hvern og valkerfið er þeim sýnilegt.

Samveru og sögustundir:

Í þessum stundum leggjum við áherslu á að hver og einn einstaklingur fái að njóta sín með því að fá að tjá sig um líðan sína, hugsanir og tilfinningar og að aðrir sýni þá tillitssemi að vera virkir hlustendur og hlutaðeigendur. Í sögustund eða hvíld sem er eftir hádegisverð er markmið okkar að þjálfa með börnunum færni í að hlusta og einbeita sér, fylgja söguþræði og svara einföldum spurningum úr texta. Í samverustundum leggjum við áherslu á að læra söngtexta, söng og hljóðfæravinnu auk þess að fara í ýmis konar leiki. Einnig lærum við tákn með tali (TMT) sem er tjáningarform ætlað heyrandi fólki sem á við mál- eða talörðugleika að stríða.

Ritmál:

Ritmál er gert sýnilegt á deildinni með því að merkja svæði, leikefni og annað sem einhvern tilgang hefur að merkja. Við leikum okkur með stafi, orð og setningar og tengjum það vinnu með námssviðin á margvíslegan hátt. Ritmál er eðlilegur þáttur í heimi barns. Það er alls staðar í umhverfinu t.d. á götu- og auglýsingaskiltum, bókum og blöðum svo eitthvað sé nefnt. Barn lærir hvernig ritmálið virkar þegar það sér fullorðna bregðast við ritmálinu og lesa. Það að skilja að prentað mál hefur merkingu er fyrsta stigið í að læra að lesa og skrifa þ.e. myndun læsis.

Stærðfræði:

Inn í allt leikskólastarf flettast stærðfræði, meðvitað og ómeðvitað.  Þegar barnið kubbar, spilar, púslar og perlar er það að vinna með stærðfræði. Þegar barnið, er þjónn og leggur á borð ásamt starfsmanni kemur stærðfræði við sögu: hversu margir sitja við þetta borð? Hvað þarf þá marga gaffla, hnífa, skeiðar, diska, glös eða þessháttar. Í vali, hvað eru margir búnir að velja á undan þér, er þá laust pláss? Og svo framvegis.

Í daglegu starfi á Hnúki er markvisst unnið með stærðfræði með börnunum og þau þjálfuð í að öðlast tilfinningu fyrir tíma og rúmi. Einnig tengist stærðfræði vinnu með námssvið leikskólans.

Útivera:

Við förum í útiveru á hverjum degi ef veður leyfir en á dagskipulagi er útivera  eftir hádegi. Í útiveru bjóðast fjölmargir möguleikar í sköpun, tilraunum og rannsóknum, frjálsum leik og alls konar hreyfileikjum bæði sjálfsprotnum og skipulögðum, auk þess að mynda vináttutengsl við börn af öðrum deildum.

Það sem gott er að hafa í huga :

 • Að yfirfara töskur barnanna reglulega.  Við mælum með því að fara yfir aukabúnað barnanna um hverja helgi. Ef barnið blotnar eða eitthvað kemur upp á   að koma strax með ný aukaföt
 • Að leikskólinn er vinnustaður barnanna og þess vegna verða þau að vera klædd þannig að þau geti tekið þátt í öllu starfi deildarinnar.
 • Merkja allan fatnað.  Þá aukast líkurnar á því að allt komist til skila.
 • Láta vita um allar fjarvistir barnsins eins og veikindi eða frí.
 • Að drepa á bílnum þegar þið komið með barnið í leikskólann., þannig minnkum við mengunina í umhverfi barnanna okkar
 • Vinsamleg tilmæli til ykkar foreldra að ganga í gegnum inngang þeirrar deildar sem ykkar barn dvelur á við komu og brottför, það kemur í veg fyrir óþarfa truflun í leik og starfi annarra barna

Með von um gott samstarf

Krissa, ,Marta, Ragnhildur og Helga Jóna